Privacy en cookies

privacy beleid

Privacy beleid

Fourniturenkabinet geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en we gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Het Fourniturenkabinet. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 02/04/2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij gegevens opslaan en hoe wij gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als er vragen zijn over ons privacy beleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dit kan zijn in de webwinkel of via een contactformulier of reacties op de website. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op je verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel het bezoekersverkeer te analyseren en onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld een deel van het IP-adres, webbrowser, platform, apparaat en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens of tot personen herleidbaar.

In voorkomende gevallen kan Het Fourniturenkabinet op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat we je gegevens niet langer dan twee jaar bewaren vanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij daarvoor een wettelijke rechtvaardigingsgrond ten grondslag ligt. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Meer over deze rechten – zoals recht op inzage, vergetelheid, rectificatie, etc. – kun je nalezen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hosting

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van het Nederlandse Hostnet. Hostnet verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik
van hun diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce voor WordPress. Persoonsgegevens die ten behoeve van onze dienstverlening die aan ons beschikbaar worden gesteld, worden op de servers van Hostnet opgeslagen. Hostnet heeft toegang tot deze gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Hostnet is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht tot geheimhouding en om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder andere uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Betaaldienst – Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt naam, adres en woonplaatsgegevens en betaalgegevens zoals de bankrekening- of het creditcardnummer. Het bedrijf heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor gegevens te gebruiken om hun dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand met informatie erin. Bezoekt u een website? Dan plaatst de website cookies op uw computer, tablet of telefoon. Zo kan de website bijvoorbeeld onthouden welke pagina’s u hebt bekeken en welke gegevens je hebt ingevuld (first party cookies). Maar cookies maken het ook mogelijk contact te maken met sociale media platformen, met zogenaamde third-party cookies. Lees meer over cookies op consuwijzer.nl.
Je kunt je cookie-voorkeuren altijd aanpassen, hier of via het icoon op de pagina, en vervolgens in de banner je voorkeur veranderen.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens verwerken, dan brengen wij je daarvan ook per email op de hoogte.

Contactgegevens

Het Fourniturenkabinet
Adres: Reeweg Oost 57, 3312 CL Dordrecht Nederland
Telefoon : (061) 935-0330
Email: info@fourniturenkabinet.nl
Contactpersoon voor privacy zaken: Irene Koene